Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 
Zasady ochrony informacji niejawnych w Polsce określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r o ochronie informacji niejawnych, która weszła w życie 2 stycznia 2011r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1167 t.j.)

Przepisy ogólne

Art. 1 ust. 1. Ustawa określa zasady ochrony informacji, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby             z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie ich opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania, zwanych dalej „informacjami niejawnymi” to jest zasady:
 1. klasyfikowania informacji niejawnych;
 2. organizowania ochrony informacji niejawnych;
 3. przetwarzania informacji niejawnych;
 4. postępowania sprawdzającego prowadzonego w celu ustalenia, czy osoba nim objęta daje rękojmię zachowania tajemnicy, zwanego dalej odpowiednio„postępowaniem sprawdzającym” lub „kontrolnym postępowaniem sprawdzającym”;
 5. postępowania prowadzonego w celu ustalenia, czy przedsiębiorca nim objęty zapewnia warunki do ochrony informacji niejawnych, zwanego dalej „postępowaniem bezpieczeństwa przemysłowego”;
 6. organizacji kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych;
 7. ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych;
 8. stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w odniesieniu do informacji niejawnych.
Art. 2. W rozumieniu ustawy:
Rękojmią zachowania tajemnicy — jest zdolność osoby do spełnienia ustawowych wymogów dla zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, stwierdzona   w wyniku przeprowadzenia postępowania sprawdzającego;

Art. 4. 1. Informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywaniaprzez nią pracy lub pełnienia służby na zajmowanym stanowisku albo wykonywania czynności zleconych.

Klasyfikowanie informacji niejawnych

Art. 5.
 1. Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę „ściśle tajne”, jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje wyjątkowo poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę „tajne”, jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę „poufne”, jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę „zastrzeżone”, jeżeli nie nadano im wyższej klauzuli tajności, a ich nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie przez organy władzy publicznej lub inne jednostki organizacyjne zadań w zakresie obrony narodowej, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa publicznego, przestrzegania praw i wolności obywateli, wymiaru sprawiedliwości albo interesów ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
Bezpieczeństwo osobowe

Art. 21. Dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”lub wyższej może nastąpić po:
 1. uzyskaniu poświadczenia bezpieczeństwa oraz
 2. odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac, związanych   z dostępem danej osoby do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” może nastąpić po:
 1. pisemnym upoważnieniu przez kierownika jednostki organizacyjnej, jeżeli nie posiada ona poświadczenia bezpieczeństwa;
 2. odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Art. 24. 1. Postępowanie sprawdzające ma na celu ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy.
Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego wymaga pisemnej zgody osoby, której ma dotyczyć. Postępowanie sprawdzające poprzedzone jest wypełnieniem ankiety bezpieczeństwa osobowego, której wzór wraz z instrukcją jej wypełnienia stanowi załącznik do ustawy.

Ankieta po wypełnieniu stanowi tajemnicę prawnie chronioną i podlega ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „poufne” w przypadku poszerzonego postępowania sprawdzającego lub „zastrzeżone” w przypadku zwykłego postępowania sprawdzającego.

Art. 28. Postępowanie sprawdzające kończy się:
 1. wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa;
 2. odmową wydania poświadczenia bezpieczeństwa;
 3. umorzeniem.
Pełny tekst ustawy o ochronie informacji niejawnych dostępny jest tutaj: USTAWA O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH