Strona Główna BIP Strona Główna
KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2017
 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2017 ROKU

 


ZAKOŃCZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 ROKU

 

Informuję, że zostały zakończone na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Giżycku prace Powiatowych Komisji Lekarskich w ramach przeprowadzonej „Kwalifikacji Wojskowej 2017”.

Przedstawicielom starostw, urzędów miast, gmin, a zwłaszcza członkom Powiatowych Komisji Lekarskich chcę serdecznie podziękować za zaangażowanie w proces przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Osobne podziękowania za wkład pracy kieruję do osób bezpośrednio związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej.

                                                           WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ

 

                                                                       ppłk Tomasz KOPROWSKI

 


 

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz.U. poz. 1657), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 30 stycznia do 28 kwietnia 2017 r.

Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa ustalono na dzień 13 stycznia 2017r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. podlegają:
1. mężczyźni urodzeni w 1998 r.;
2. mężczyźni urodzeni w latach 1993—1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1996-1997, które:
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4. kobiety urodzone w latach 1993—1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych
5. i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54 poz. 321)
6. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

KTO WZYWA DO STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ?
Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) wzywają osoby do stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań. Wezwanie należy doręczyć osobie co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się. Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

CO OBEJMUJĘ STAWIENIE SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ?
Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje:
• stawienie się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta),
• powiatową komisją lekarską,
• wojskowym komendantem uzupełnień.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
2. powiatowej komisji lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:
• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
• potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (uregulowaniu stosunku do służby wojskowej) osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do właściwej terytorialnej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej nastąpi z mocy ustawy.

P A M I Ę T A J ! ! !
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U.z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.);
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 202 poz. 1566 z późn. zm.);
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U., poz. 1657);
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54 poz. 321).

 


TERMINY I MIEJSCE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017

 

 ZAKOŃCZONE KWALIFIKACJE

POWIAT GIŻYCKO
Lp. Miasto-gmina Termin stawiennictwa
1. m. Giżycko 23-31.03.2017
2. gm. Miłki 03.04-04.04.2017
3. gm. Kruklanki 04-05.04.2017
4. m. i gm. Ryn 05.04.2017
5. gm. Wydminy 06-07.04.2017
6. gm. Giżycko 10-11.04.2017
7. Kobiety 12.04.2017
8. Dzień dodatkowy 13.04.2017
Miejsce pracy Internat Zespołu Szkół
Kształtowania Środowiska
i Agrobiznesu w Giżycku
ul. Smętka 7
tel. 87 428 24 84

 

POWIAT MRĄGOWO

Lp. Miasto-gmina Termin stawiennictwa
1. m. i gm. Mikołajki 01-02.03.2017
2. gm. Piecki 03-06.03.2017
3. gm. Mrągowo 07-08.03.2017
4. gm. Sorkwity 09-10.03.2017
5. m. Mrągowo 13-20.03.2017
6. Kobiety 21.03.2017
Miejsce pracy Komenda Powiatowa PSP w Mrągowie
ul. Oficerska 2a
tel. 89 741 05 20/21; 741 85 51

 

POWIAT WĘGORZEWO
Lp. Miasto-gmina Termin stawiennictwa
1. gm. Budry 20.02.2017
2. gm. Pozezdrze 21.02.2017
3. m. i gm. Węgorzewo 22.02-01.03.2017
4. Kobiety 02.03.2017
5. Dzień dodatkowy 03.03.2017
Miejsce pracy Schronisko Młodzieżowe w Węgorzewie
ul. Prusa 10
tel. 530-190-427

 

POWIAT GOŁDAP
Lp. Miasto-gmina Termin stawiennictwa
1. m. i gm. Gołdap 06-14.02.2017
2. gm. Banie Mazurskie 15.02.2017
3. gm. Dubeninki 16.02.2017
4. Kobiety 17.02.2017
5. Dzień dodatkowy 17.02.2017
Miejsce pracy Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe
przy Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap
ul. Partyzantów 31
tel. 695 971 573