Strona Główna BIP Strona Główna
Szkoły oficerskie
 
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego jest uczelnią wojskowo-cywilną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, która kształci studentów cywilnych na jednolitych studiach inżynierskich lub magisterskich, z których część będzie potencjalnymi kandydatami na żołnierzy zawodowych. W strukturze tej uczelni utworzono Wydział Techniki Wojskowej kształcący studentów w specjalnościach niezbędnych Siłom Zbrojnym, a nie występujących w uczelniach cywilnych.

Adres:
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49
tel. 022 683 9000
http://www.wat.edu.pl

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni jest uczelnią morską o ponad 80-letniej tradycji. Działalność dydaktyczno-wychowawcza Uczelni ukierunkowana jest na przygotowanie wysoko wykwalifikowanych dowódców i specjalistów na potrzeby jednostek floty i sztabów Marynarki Wojennej RP. Obecny program studiów obejmuje 5 letni okres nauki. Absolwenci otrzymują stopień podporucznika marynarki i tytuł magistra inżyniera.

Adres:
Akademia Marynarki Wojennej
ul. Śmidowicza 69
81-103 Gdynia
tel. 058 626 2276
www.amw.gdynia.pl

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu jest jedyną wyższą szkołą wojskową w Polsce kształcącą kadry oficerskie dla potrzeb Wojsk Lądowych. WSOWLąd, ze względu na charakter nauki i osiągnięcia jej absolwentów, przez wielu nazywana jest "Szkołą Generałów". Nowoczesne rozwiązania w zakresie kształcenia młodych oficerów zaowocowały w 2003 roku uruchomieniem pilotażowego programu nauki - jednorocznego Studium Oficerskiego adresowanego do absolwentów szkół wyższych. O przyjęcie do WSOWLąd mogą również ubiegać się absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy od 2004 roku (po trzyletniej przerwie) będą ponownie przyjmowani do Szkoły. Nowy program kształcenia zakłada uzyskanie w trakcie studiów tytułu magistra. Absolwenci szkoły mianowani są na stopień podporucznika
i kierowani do dalszej służby w jednostkach wojskowych na stanowiska dowódców plutonów, m.in. do tak elitarnych jednostek, jak: GROM, Formoza, 6. Brygada Desantowo - Szturmowa, 25. Brygada Kawalerii Powietrznej czy 1. Pułk Specjalny Komandosów. Najlepsi mają możliwość pełnienia służby w misjach pokojowych w ramach ONZ oraz pracy w strukturach NATO.

Adres:
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław
tel. 071 765 8115
www.wso.wroc.pl

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie jest jednowydziałową uczelnią kształcącą podchorążych na kierunku LOTNICTWO w specjalnościach: pilot samolotu, pilot śmigłowca, nawigator naprowadzania, kontroler ruchu lotniczego. Ponadto dla kadry zawodowej wszystkich rodzajów sił zbrojnych RP prowadzone są kursy specjalistyczne, instruktorsko-metodyczne, oraz językowe I, II i III stopnia.

Adres:
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
ul. Dywizjonu 303 nr 12
08-521 Dęblin
tel. 081 883 7100
www.wsosp.deblin.pl

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych
w poszczególnych uczelniach wojskowych

 

 

 

 

 ZARZĄDZENIE Nr 13 /MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2014/2015