Strona Główna BIP Strona Główna
Stawki uposażenia
 

W czasie odbywania służby przygotowawczej żołnierzom przysługuje uposażenie w wysokości:

  • 30% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego dla korpusu szeregowych – obecnie 960 zł;
  • 40% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego dla korpusu podoficerów – obecnie 1280 zł;
  • 60% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego dla korpusu oficerów – obecnie 1920 zł.

Żołnierzowi pełniącemu służbę przygotowawczą wypłaca się uposażenie z dołu, a na jego wniosek w pierwszym miesiącu pełnienia służby można wypłacić zaliczkę na poczet przyszłego uposażenia w wysokości stanowiącej równowartość kwoty należnej za okres do siedmiu dni pełnienia służby przygotowawczej. Żołnierze służby przygotowawczej zwalniani ze służby przygotowawczej przed upływem czasu jej trwania (za wyjątkiem zwolnienia z tej służby w przypadku: wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, lub senatora; uznania ze względu na stan zdrowia za trwale lub czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej) tracą prawo do uposażenia z dniem zwolnienia z czynnej służby wojskowej (art. 7, 8 Ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych Dz. U. z 2016 r. poz. 616).

Żołnierzom służby przygotowawczej przysługuje także zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania tej służby, bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie i wyposażenie. W czasie pełnienia służby przygotowawczej żołnierze podlegają również ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz zdrowotnemu.

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy. Kandydaci powoływani do służby przygotowawczej otrzymują od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego uposażenia (art. 120, 125 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.) .

Wszyscy żołnierze zwalniani ze służby przygotowawczej po jej zakończeniu otrzymują też odprawę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dany rok. Odprawa nie przysługuje żołnierzom zwolnionym ze służby przygotowawczej wskutek: - zrzeczenia się obywatelstwa polskiego; utraty stopnia wojskowego albo degradacji; - prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia ze służby przygotowawczej; prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza; - skazania prawomocnym wyrokiem na karę ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności; - nieuzyskiwania przez żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą zadowalających wyników w nauce lub niezaliczenia egzaminów prowadzonych zgodnie z programem szkolenia, a także - w przypadku zwolnienia na wniosek żołnierza uzasadniony szczególnie ważnymi względami osobistymi lub rodzinnymi. Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą w kilku okresach odprawa, przysługuje z dniem zwolnienia po ostatnim okresie pełnienia tej służby (art. 34a Ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych Dz. U. z 2016 r. poz. 616).

W przypadku zwolnienia żołnierza ze służby przygotowawczej lub odmowy przyjęcia przez niego przydziału kryzysowego żołnierz ten nie ponosi kosztów, związanych z przebiegiem tej służby, także w przypadku niepodjęcia przez niego innego rodzaju czynnej służby wojskowej.

Ponadto żołnierzom służby przygotowawczej przysługują również takie uprawnienia jak:

W trakcie pełnienia służby przygotowawczej żołnierzowi przysługuje: