Strona Główna BIP Strona Główna
ĆWICZENIA WOJSKOWE ŻOŁNIERZY REZERWY
 
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2013 r.
w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 299) informujemy, że żołnierze rezerwy zameldowani na terenie powiatu giżyckiego, gołdapskiego, mrągowskiego i węgorzewskiego posiadający nadane przydziały mobilizacyjne do jednostek wojskowych mogą otrzymać karty powołania na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe.
Ponadto żołnierze rezerwy, którzy chcieliby wziąć udział w ćwiczeniach wojskowych w trybie ochotniczym proszeni są o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Giżycku.
Szczegółowe informacje w zakresie ćwiczeń wojskowych uzyskają Państwo
pod nr tel. 261 335 568 lub 261 335 578 bądź osobiście w siedzibie WKU pok. 107

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku informuje,
że na dzień dzisiejszy stawka za jeden dzień ćwiczeń żołnierzy rezerwy wynosi:

Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje uposażenie zasadnicze za każdy dzień trwania ćwiczeń wojskowych według stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego.
Lp. Stopień wojskowy wypłacana kwota netto w złotych
1. major (komador porucznik) 163,20
2. kapitan (kapitan marynarki) 144,00
3. porucznik (porucznik marynarki) 136,00
4. podporucznik (podporucznik marynarki) 134,40
5. starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki) 126,40
6. starszy chorąży (starszy chorąży marynarki) 123,20
7. chorąży (chorąży marynarki) 118,40
8. młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki) 115,20
9. starszy sierżant (starszy bosman) 112,00
10. sierżant (bosman) 110,40
11. plutonowy (bosmanmat) 107,20
12. starszy kapral(starszy mat) 105,60
13. kapral (mat) 104,00
14. starszy szeregowy (starszy marynarz) 92,80
15. szeregowy (marynarz) 89,60
 

UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY REZERWY W CZASIE ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH:

Żołnierze w czynnej służbie wojskowej otrzymują:
  1. Bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny.
  2. Umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe w naturze lub równoważnik pieniężny.
  3. Są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych
  w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach których mają prawo wyboru w miejscu pełnienia służby, spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będących zakładami opieki zdrowotnej utworzonymi przez Ministra Obrony Narodowej:
   a) lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
   b) świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,
   c) lekarza dentysty,
   d) szpitala
  4. W przypadku gdy żołnierze nie mogą uzyskać świadczenia opieki zdrowotnej
  u świadczeniodawcy określonego w ust. 1, mają prawo wyboru innego świadczeniodawcy spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy
  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
  5. Bezpłatne zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i wyposażenie wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r.
  o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), inne niż oznaczone znakiem „Rp”, finansowane z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.
KONSEKWENCJE KARNE WYNIKAJĄCE Z FAKTU NIE STAWIANIA SIĘ NA WEZWANIA
  1) Kto, będąc powołanym do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do odbywania tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech (art. 144 § 1 Kodeksu karnego).
  2) Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych
  na jej podstawie: nie dopełnia w określonym terminie wojskowego obowiązku meldunkowego, opuszcza terytorium Państwa lub przebywa za granicą
  bez zezwolenia organów wojskowych, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności
  (art. 224 pkt 4 oraz 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).
W razie niestawienia się powołanego do czynnej służby wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień, zarządza przymusowe doprowadzenie powołanego przez Policję
do wskazanej jednostki wojskowej
, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).