Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 
Tekst alternatywny
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W GIŻYCKU
ul. Moniuszki 7
11-500 Giżycko
tel.  261 335 573
fax. 261 335 560
e-mail: wkugizycko{małpa}ron.mil.pl

Wojskowy Komendant Uzupełnień:

ppłk Tomasz KOPROWSKI
 tel. 261 335 573
 
 
Szef Wydziału - Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień
Szef Wydziału Rekrutacji:

mjr  Wojciech PRUSZYŃSKI
tel. 261 335 562

mjr Stanisław SZCZYGŁO
tel. 261 335 570

           
Wojskowa Komenda Uzupełnień administruje na terenie
powiatów: giżyckiego, gołdapskiego,mrągowskiego i węgorzewskiego.Wojskowa Komenda Uzupełnień przyjmuje interesantów:

od poniedziałku do piatku w godzinach 7.30-15.30


Wojskowy Komendant Uzupełnień
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:


W poniedziałek 13.00-16.00

 


Wojskowy Komendant Uzupełnień w Giżycku informuje, że nie będą udzielane odpowiedzi na korespondencję otrzymaną poczta elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 23 ), którego brzmienie jest następujące: "Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych". Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy